Díly

18.07.2015 09:00

TFA Díly 2015
Propozice
Všeobecné ustanovení:
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Díly, Obec Díly
Obec Díly (okres Domažlice, Plzeňský kraj)
GPS souřadnice: 49.4462733, 12.7863978
Obecní hřiště Díly
Web: www.hasicidily.cz , www.sumavska-liga.webnode.cz , www.sh.firesport.eu
Facebook: www.facebook.com – stránka TFA Díly nebo Šumavská liga
Kdy:
Sobota 18. července 2015
prezentace: 8:30 – 9:30
slavnostní nástup: 9:30
seznámení s tratí: 9:35– 9:45
začátek závodu: 10:00
Kategorie:
I. Kategorie A – muži do 35 let
II. Kategorie B – muži nad 35 let
Výstroj: Kompletní třívrstvý zásahový oděv (včetně odnímatelných vrstev), tričko s krátkým
nebo dlouhým rukávem, zásahová přilba EN 443 (není povolená lezecká, soutěžní ani přilba
určená pro lesní požáry), zásahové boty určené pro zásah k požáru uvnitř v budově,
pracovní rukavice, pracovní polohovací pás s karabinou, tuto výstroj si každý přinese
vlastní!!! Pořadatel dodá dýchací přístroj. Pro obě kategorie je výstroj stejná.
Disciplíny:
První disciplína – roztažení hadic
Po startu závodník napojí a roztáhne hadice typu "B" i s proudnicí na předem určenou vzdálenost.
Hadice respektive proudnice musí závodník položit za označenou čáru. Obě půlspojky na proudnici
musí být za čarou.
Druhá disciplína – motání hadic
Závodník smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče
půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu.
Třetí disciplína - hammer box
Závodník provede střídavě 80úderů (40 nahoru, 40 dolů) max. 10 kilovým kladivem. Počet
provedených úderů počítá rozhodčí a po splnění daného počtu poklepe závodníkovi na záda a tím
mu signalizuje možnost pokračování v závodu. Palici závodník odloží v hemmer boxu.
Čtvrtá disciplína – přenesení figuríny
Spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na vzdálenost 60 m .
Není dovoleno tahat figurínu za nohy nebo jen za ruce. Závodník přemístí figurínu po předem
určené trase.
Pátá disciplína – přeskok
Závodník přeskočí 2m bariéru bez pomoci třetí osoby a bez podpory bočních vyztužovacích lišt.
Šestá disciplína – lešení
Závodník postupně dopraví 2 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se
karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá po pevném žebříku do určeného NP, pomocí lana vytáhne a
odloží břemeno na plošinu lešení. Při sestupu je závodník povinen dotkout se nohou označené
spodní příčky.
Sedmá disciplína – přenos
Závodník přenese na určenou vzdálenost kanystry s vodou o hmotnosti cca 2x 20 kg.
Osmá disciplína – tunel
Závodník pronese 20 kg kanystr překážkou se sníženým profilem tam i zpět.
Devátá disciplína – monitor
Závodník běží k monitoru a spojí proudnici B s monitorem.
!!! Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu překážek a jejich umístění!!!
Všeobecné pokyny:
Soutěž se řídí platnými pravidly pro soutěže v TFA (SIAŘ GŘ 9/2015). Trať je postavena pro jednoho
soutěžícího.
Závodník bude dopředu vyzván rozhlasově, aby se dostavil do prostoru pro přípravu soutěžících. V
tomto prostoru musí být závodník min. 5 minut před odstartováním.
Výstroj bude závodníkovi překontrolována 5 minut před závodem (Pokud nebude výstroj splňovat
požadavky určené komisí rozhodčích, nebude závodník vpuštěn do závodu a to bez náhrady
možnosti startovat a bez náhrady na startovné). Závodník bude mít možnost sehnat si výstroj do
doby startu.
Pokud bude provedená kontrola závodníka v pořádku, tak se závodník může přesunout na START.
Odstartování bude provedeno startérem a to buď odpočtem z časomíry, nebo zvukovou signalizací.
Závodník se poté snaží co nejrychleji a v rámci bezpečnosti a možností překonat jednotlivé
disciplíny v uvedeném pořadí a doběhnout co nejrychleji do cíle. Čas je měřen elektronicky a navíc
ručními stopkami.
Během závodu není povoleno sundavat jakékoliv části výstroje!!!
V cíli je připraven tým pořadatelů, který závodníkovi pomůže z výstroje.
V průběhu závodu je možné závodníka doprovázet pouze podél trati. V trati může být jen závodník,
rozhodčí a max. dvě doprovázející osoby, kterým hlavní rozhodčí umožní vstup na trať jen se
souhlasem závodníka.
Startovní pořadí určuje pořadatel.
Závodník pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude do závodu vpuštěn a to bez náhrady
startovného!!!
Startovní listina čítá maximálně 50 míst pro závodníky.
Závodník svým podpisem ztvrzuje, že do závodu jde na vlastní nebezpečí. Závodník musí být
zdravitně a fyzicky spůsobilí s platnou lékařskou prohlídkou a za jejich stav zodpovídá vysílající
organizace. Dále závodník musí být způsobilí pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
Závodníci nejsou pojištěny.
Přihlášení:
Přihlášky zasílejte nejpozději do 14.7.2015 na e-mailovou adresu tfadily@email.cz
Odvolání účasti do 16.7. 2015 na e-mailovou adresu tfadily@email.cz nebo na tel. 737750214
Starvné 150 Kč za jednotlivce
Podmínky pro start:
Soutěžící je starší 18-ti let, madší doloží písemný souhlas rodičů.
Člen HZS, HZSP, JSDHO, JSDHP, SDH, VŠB
Ochranné pomůcky dle rozpisu jednotlivých kategorií
Včasné zaslání přihlášky do soutěže.
Zaplacení startovného (na místě závodu).
Organizační pracovníci soutěže:
Velitel soutěže : Petr Ježo
Hlavní rozhodčí: Pavel Knopf
Hlavní časoměřič: Václav Buršík
Registrace a zapisování časů: Mgr. Miloslav Mazanec ml., Patrik Kouřík
Kontakty:
Pavel Kouřík Organizátor soutěže 737 750 214 pajakourik17@seznam.cz
Petr Ježo Velitel sboru 602 457 420 pjezo.dily@seznam.cz
Pavel Knopf Starosta sboru 723 654 413 pavel.knopf@post.cz
Miloslav Mazanec Jednatel sboru 607 933 539 jednatel.sdh@seznam.cz
Ubytování:
Díly: https://www.hotel-sadek.cz/
Díly: https://www.travelguide.cz/cz/ubytovani/pension-zdanovcova-marie-domazlice
Klenčí pod Čerchovem: https://haltrava.hotel.cz/
Klenčí pod Čerchovem: https://www.hotelgame.cz/cz/uvod/
Postřekov: https://penzion-postrekov.sweb.cz/index.html
Výhledy: https://www.hotelvyhledy.cz/
Přehled trestů
První disciplína – roztažení hadic
• nedotažení půlspojek za čáru = diskvalifikace
Druhá disciplína – motání hadic
• hadice přesahuje přes okraj boxu = + 20s
• hadice není v kotouči = diskvalifikace
• hadice není smotaná od koncovky = diskvalifikace
Třetí disciplína – hammer box
• nesplnění počtu úderů = diskvalifikace
Čtvrtá disciplína – přenesení figuríny
• vlečení figuríny za nohy, hlavu apod. = diskvalifikace
• nedotažení za čáru = diskvalifikace
Pátá disciplína - bariéra
• nepřekonání bariéry nebo použití vzpěr, nebo pomoci druhé osoby k jejímu překonání
= + 120s (závodník se musí pokusit alespoň 3x aktivně barieru překonat, jinak bude
diskvalifikován)
Šestá disciplína – lešení
• nevytažení závaží = diskvalifikace
• seskočení se žebříku = diskvalifikace
• nezajištění = diskvalifikace
Sedmá disciplína – přenesení kanystrů s vodou
Osmá disciplína – tunel
• prohazování kanystru tunelem = diskvalifikace
Devátá disciplína - monitor
• upadnutí proudnice z monitoru = diskvalifikace
Ostatní
• rozepnutí nebo odložení jakékoliv části výstroje = diskvalifikace
• neuposlechnutí pokynů rozodčích = diskvalifikace
• nepřekonání překážky = diskvalifikace
• úmyslné nesplnění disciplíny = diskvalifikace
• vybočení z trasy = diskvalifikace
• úmyslné zlehčení překážky = diskvalifikace
Podání protestu
Protest se podává hlavnímu rozhodčímu. Při podání protestu bude složena finanční kauce v
hotovosti ve výši 500 Kč. Protest je možné podat do 20 minut od ukončení rozběhu. O přestupku
bude rozhodovat vedení soutěže, pokud přestupek odsouhlasí bude kauce zpět vrácena, v
opačnem případě kauce propadá ku prospěchu soutěže.
Krátce o obci Díly:
Díly leží v krásném prostředí CHKO Český les v nadmořské výšce 620 m.n.m, v historické oblasti
horního Chodska. Krásný výhled do krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55km se vine od
severovýchodu k jihovýchodu až k Šumavě. Hluboké lesy, které obklopují Díly, jsou rájem houbařů i
turistů, jsou plné divoké zvěře i přírodních zajímavostí. Tvoří krásné prostředí pro turistiku,
cyklistiku, běžecké lyžování a další aktivity. Okolí je také bohaté na historické zajímavosti spojené
zejména s minulostí Chodska.
PŘIHLÁŠKA
TFA Díly
IV. kolo Šumavské ligy
18.7.2015
Organizace:
Počet závodníků celkem:
kategorie počet závodníků
A – muži do 35 let
B – muži nad 35 let
jméno a příjmení rodné číslo kategorie
A- do 35 let
kategorie
B- nad 35 let
souhlasím
s podmínkami soutěže
podpis
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
Zpětný kontakt na přihlašovatele: Tel:
email:
Podpisem potvrzuji, že jsem se řádně seznámil se všemi informacemi týkající se soutěže TFA Díly a se
zadanými podmínkami souhlasím.
V ….......................................... dne …..........................................
Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo na případnou změnu. Závodníci budou o případných změnách
informováni. Účastníci soutěže jsou si vědomi zvýšeného nebezpečí úrazu a účast na soutěži podstupují

na vlastní riziko. Toto stvrzují svým podpisem.
…......................................
podpis
1.4.2015
SDH Díly